DJELATNOSTI Inginspekt - Opatija

Zaštita na radu

 • tehnička ispitivanja električnih,gromobranskih i drugih instalacija kao Akretitirani ispitni laboratorij po HRN EN ISO 17025
 • ispitivanje radne opreme - strojeva i uređaja za rad
 • ispitivanje strojeva i uređaja s povećanim opasnostima
 • ispitivanje radnog okoliša (mikroklimatskih uvjeta rada, buke i osvjetljenosti)
 • ispitivanje ventilacijskih sustava kao Akretitirani ispitni laboratorij po HRN EN ISO 17025
 • ispitivanje ventilacije objekata u kojima je dozvoljeno pušenje
 • ispitivanja i izrada dokumentacije za minimalne tehničke uvjete prostora
 • izrada procjene rizika radnih mjesta
 • obavljanje poslova za zaštitu na radu u fazi izrade projekata - Kordinator I
 • obavljanje poslova za zaštitu na radu u fazi izvođenja radova - Kordinator II
 • vođenje poslova zaštite na radu te pružanje savjetodavnih usluga u svezi zaštite na radu
 • izrada pravilnika zaštite na radu
 • obrazovanje radnika, poslodavca i ovlaštenika za rad na siguran način
 • projektiranje mjera zaštite na radu za objekte
 • izrada planova evakuacije i osposobljavanje radnika za provođenje evakuacije i spašavanja

Zaštita od požara

 • tehnička ispitivanja ispravnosti stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara ( sprinkler i ansul stabilni sustav, Novec , drencher sustav, sustav vatrodojave, unutarnja i vanjska hidrantska mreža, stabilni sustav za gašenje požara plinom i ostali stabilni sustavi )
 • tehnička ispitivanja ispravnosti sustava za detekciju zapaljivih plinova i para
 • tehnička ispitivanja ispravnosti sustava za sprečavanje širenja dima i topline u slučaju požara ( požarne zaklopke, otvori- kupole za odvod dima i topline, vatrootporna vrata)
 • tehnička ispitivanja ispravnosti panik i sigurnosne rasvjete i uredjaja za brzo isključenje struje u slučaju hitnosti - kao Akretitirani ispitni laboratorij po HRN EN ISO 17025
 • tehnička ispitivanja statičkog elektriciteta
 • ispitivanja plinskih trošila i plinskih stanica
 • ispitivanja elektromagnetnih ventila
 • ispitivanje Q-H linija vodovodne i hidrantske mreže i izrada Q-H dijagrama
 • izrada Procjena i planova ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija
 • izrada Elaborata zaštite od požara
 • izrada tekstualnih i grafičkih Planova evakuacije i spašavanja
 • izrada Pravilnika zaštite od požara
 • obrazovanje osoba za provedbu mjera zaštite od požara, gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom,
 • vođenje poslova zaštite od požara za klijente

Zaštita okoliša

 • akreditirani ispitni laboratorij prema normi HRN EN ISO 17025:2007 za ispitivanja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora (mjerenje emisije dimnih plinova u kotlovnicama instalirane snage od 0,1 DO 3 MW za tekuća i plinska goriva i od 0,1 MW do 1 MW za kruta goriva i goriva od biomase)
 • određivanje Gauss-Krugerovih koordinata ispusta za potrebu ispunjavanja obrazaca registra onečišćavanja okoliša
 • izarada obrazaca (PI-Z-3) i prijava u Registar onečišćenja koliša (ROO)
 • izrada elaborata gospodarenja otpadom
 • izrada pravilnika o zbrinjavanju svih vrsta otpada iz tehnoloških procesa i mulja iz procesa za pročišćavanje otpadnih voda

Akustička ispitivanja

 • akreditirani ispitni laboratorij prema normi HRN EN ISO 17025:2007 za sva akustička mjerenja i ispitivanja

Mjerenje buke okoliša

Kao ovlaštena pravna osoba Ministarstva zdravstva, provodimo mjerenje i ocjenu razine buke okoliša za:

 • Ishođenja minimalno tehničkih uvjeta
 • Dokazivanja ispunjenja mjera zaštite od buke po završetku izgradnje objekta tj. za potrebe tehničkih pregleda
 • Mjerenje osnovnih („nultih“) razina buke prije izrade potrebnih projekata
 • Nadziranog i nenadziranog praćenja stanja razina buke u okolišu (gradilišta, ceste…)

Mjerenje zvučne izolacije

Kao ovlaštena pravna osoba Ministarstva zdravstva, provodimo mjerenje i ocjenu zračne i udarne zvučne izolacije pregrada (međukatnih konstrukcija, pregradnih zidova) za:

 • Ishođenja minimalno tehničkih uvjeta
 • Dokazivanja ispunjenja mjera zaštite od buke po završetku izgradnje objekta tj. za potrebe tehničkih pregleda

Projekti zaštite od buke

Tvrtka smo ovlaštena od Ministarstva zdravstva za projektiranje odnosno predviđanje razine buke te izrađujemo projekte zaštite od buke za:

 • Izradu projekata zaštite od buke u graditeljstvu
 • Izradu projekata zaštite od buke u industriji
 • Izradu projekata zaštite od buke u niskogradnji (ceste, željeznica…)
 • Proračun nužnih mjera zaštita od buke prometa (proračun i optimizacija zidova za zaštitu od buke)

Inspekcija sigurnosti dizala

Akreditirano inspekcijsko tijelo vrste A, za ispitivanje sigurnosti dizala po HRN EN ISO / IEC 17020 - pregled dizala u uporabi i vanredni pregledi

 • obrazovanje radnika za spašavanje osoba iz dizala

Laboratorij za fizikalno-kemijsku i mikrobiološku analizu

 • Uzorkovanje i analiza vode za ljudsku potrošnju
 • Uzorkovanje i analiza otpadnih voda

Energetsko certificiranje

 • energetsko certificiranje i energetski pregled zgrade s jednostavnim tehničkim sustavom,
 • energetski pregled zgrade sa složenim tehničkim sustavom- u dijelu koji se odnosi na strojarski dio tehničkog sustava, elektrotehnički dio tehničkog sustava i sustave automastskog reguliranja i upravljanja
 • energetsko certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sustavom
 • redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
 • energetski pregled ostalih građevina- u dijelu koji se odnosi na strojarski dio tehničkog sustava, elektrotehnički dio tehničkog sustava i sustave automatskog reguliranja i upravljanja
 • energetski pregledi javne rasvjete

Projektiranje

 • izrada projekata električnih instalacija
 • izrada procjene rizika od udara munje s kategorizacijom građevine
 • izrada projekata za sustava za dojavu požara
 • izrada projekata - projektiranje , odnosno predviđanje razine buke
 • izrada projekata za izvođenje kao i rekonstrukciju vanjske i unutarnje hidrantske mreže
 • izrada projekata sustava za zaštitu od udara munje