USLUGE

Zaštita na radu

 • tehnička ispitivanja električnih, gromobranskih i drugih instalacija
 • spitivanje strojeva i uređaja za rad
 • ispitivanje strojeva i uređaja s povećanim opasnostima
 • ispitivanje radnog okoliša (mikroklimatskih uvjeta rada, buke i osvjetljenosti)
 • spitivanje ventilacijskih sustava i ispitivanje ventilacije objekata u kojima je dozvoljeno pušenje
 • ispitivanja i izrada dokumentacije za minimalne tehničke uvjete
 • izrada procjene rizika
 • vođenje poslova zaštite na radu našim klijentima
 • zrada pravilnika zaštite na radu
 • osposobljavanje radnika, poslodavca i ovlaštenika za rad na siguran način
 • projektiranje mjera zaštite na radu za objekte
 • izrada planova evakuacije i osposobljavanje radnika za provođenje evakuacije i spašavanja

Zaštita na radu

Elpikon

Zaštita na radu

Elpikon

Zaštita od požara

 • tehnička ispitivanja ispravnosti stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara (sprinkler stabilni sustav, drencher sustav, sustav vatrodojave, unutarnja i vanjska hidrantska mreža, stabilni sustav za gašenje požara plinom)
 • tehnička ispitivanja ispravnosti sustava za detekciju zapaljivih plinova i para
 • tehnička ispitivanja ispravnosti sustava za sprečavanje širenja dima i topline u slučaju požara (požarne zaklopke, otvori - kupole za odvod dima i topline, vatrootporna vrata)
 • tehnička ispitivanja ispravnosti panik i sigurnosne rasvjete i uredjaja za brzo isključenje struje u slučaju hitnosti
 • tehnička ispitivanja statičkog elektriciteta
 • ispitivanja plinskih trošila i plinskih stanica
 • irada procjena i planova ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija
 • izrada elaborata zaštite od požara
 • izrada tekstualnih i grafičkih planova evakuacije i spašavanja
 • izrada pravilnika zaštite od požara
 • osposobljavanje pučanstva za provedbu mjera zaštite od požara, gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom
 • vođenje zaštite od požara za klijente
 • izrada Q-H dijagrama
 • ovlaštenje za stabilne sustave za dojavu i gašenje požara

Zaštita od požara

Elpikon

Zaštita od požara

Elpikon

Zaštita od požara

Elpikon

Zaštita okoliša

 • akreditirani ispitni laboratorij prema normi HRN EN ISO 17025:2007 za ispitivanja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora (mjerenje emisije dimnih plinova u kotlovnicama instalirane snage od 0,1 DO 1 MW za tekuća i plinska goriva i od 0,1 MW do 1 MW za kruta goriva i goriva od biomase)
 • određivanje Gauss-Krugerovih koordinata ispusta za potrebu ispunjavanja obrazaca registra onečišćavanja okoliša
 • izrada obrazaca (PI-Z-3) i prijava u Registar onečišćenja koliša (ROO)

Zaštita okoliša

Elpikon

Akustička ispitivanja

 • akreditirani ispitni laboratorij prema normi HRN EN ISO 17025:2007 za ispitivanje buke okoliša i zvučne izolacije (zračne zvučne izolacije između prostorija i udarne zvučne izolacije međukatnih konstrukcija)

Akustička ispitivanja

Elpikon

Akustička ispitivanja

Elpikon

Akustička ispitivanja

Elpikon

Analiza otpadnih voda i voda za ljudsku potrošnju

Inspekcijski pregled dizala

Energetsko certificiranje

 • energetsko certificiranje i energetski pregled zgrade s jednostavnim tehničkim sustavom
 • energetski pregled zgrade sa složenim tehničkim sustavom - u dijelu koji se odnosi na strojarski dio tehničkog sustava, elektrotehnički dio tehničkog sustava i sustave automastskog reguliranja i upravljanja
 • energetsko certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sustavom
 • redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
 • energetski pregled ostalih građevina - u dijelu koji se odnosi na strojarski dio tehničkog sustava, elektrotehnički dio tehničkog sustava i sustave automatskog reguliranja i upravljanja
 • energetski pregledi javne rasvjete

Projektiranje

 • električnih i gromobranskih instalacija
 • izrada procjene rizika od udara munje s kategorizacijom građevine
 • izrada projekata izvedenog stanja i projekata za rekonstrukciju i izvođenje unutarnje i vanjske hidrantske mreže